menu

Miasto Chodzież posiada aktualną Strategię rozwoju na lata 2014-2024. Ponieważ Strategia została przygotowana później niż LPR, zapewniona została pełna zbieżność zapisów obydwu dokumentów – wszystkie projekty rewitalizacyjne z LPR zostały zamieszczone w dokumencie Strategii. Dowodem tego jest p. 6.3. w dokumencie Strategii pn. Określenie zbieżności Strategii Rozwoju Miasta Chodzieży na lata 2014-2024 z Programem Rewitalizacji Miasta Chodzieży 2013-2023”, gdzie w osobnej tabeli (nr 10) na str. 131-132 zestawiono projekty rewitalizacyjne z obydwu dokumentów. Miasto posiada [...]
czytaj dalej

strategia rozwoju

Miasto Chodzież posiada aktualną Strategię rozwoju na lata 2014-2024. Ponieważ Strategia została przygotowana później niż LPR, zapewniona została pełna zbieżność zapisów obydwu dokumentów – wszystkie projekty rewitalizacyjne z LPR zostały zamieszczone w dokumencie Strategii. Dowodem tego jest p. 6.3. w dokumencie Strategii pn. Określenie zbieżności Strategii Rozwoju Miasta Chodzieży na lata 2014-2024 z Programem Rewitalizacji Miasta Chodzieży 2013-2023”, gdzie w osobnej tabeli (nr 10) na str. 131-132 zestawiono projekty rewitalizacyjne z obydwu dokumentów. Miasto posiada też aktualną Strategię rozwoju na lata 2014-2024. Ponieważ Strategia została przygotowana później niż LPR, zapewniona została pełna zbieżność zapisów obydwu dokumentów – wszystkie projekty rewitalizacyjne z LPR zostały zamieszczone w dokumencie Strategii. Dowodem tego jest p. 6.3. w dokumencie Strategii pn. „Określenie zbieżności Strategii Rozwoju Miasta Chodzieży na lata 2014-2024 z Programem Rewitalizacji Miasta Chodzieży 2013-2023”, gdzie w osobnej tabeli (nr 10) na str. 131-132 zestawiono projekty rewitalizacyjne z obydwu dokumentów. O wadze, przykładanej do działań rewitalizacyjnych świadczy to, że aż 7 projektów ze Strategii posiada w tytule słowo „rewitalizacja”, a wiele innych zawiera działania o charakterze rewitalizacyjnym. Dotyczą one wielu aspektów.

obszar zdegradowany

Jako teren zdegradowany zdefiniowano w nim teren całego miasta, który podzielono na 6 obszarów do rewitalizacji. Każdy obszar ma inny charakter, cechuje się innym rodzajem zjawisk kryzysowych i przez to dla każdego sformułowano inny zestaw przedsięwzięć, mających na celu wyprowadzenie go z sytuacji kryzysowej. W LPR na lata 2013-2023 za obszar zdegradowany uznano teren całego miasta, podzielony na 6 różnych obszarów. Jeden z nich – centrum Chodzieży, został wyznaczony w oparciu o kryteria wyznaczania obszarów kryzysowych zgodnie z założeniami Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w województwie wielkopolskim. Obszar ten cechuje: a) wysoki poziom bezrobocia b) wysoki poziom ubóstwa oraz trudne warunki mieszkaniowe c) wysoki poziom przestępczości d) niski poziom wykształcenia mieszkańców e) wysoki poziom degradacji technicznej infrastruktury i budynków f) szczególnie zanieczyszczone środowisko naturalne g) niski poziom przedsiębiorczości. Liczba stałych mieszkańców centrum wynosi ok. 9,5 tys., co stanowi ok. 48% populacji miasta. Celem rewitalizacji na tym terenie jest: wsparcie środowisk najbardziej potrzebujących aktywizacja społeczna i gospodarcza mieszkańców poprawa bezpieczeństwa publicznego rewitalizacja zdegradowanych obiektów i terenów. Na terenie tym zaproponowano realizację aż 17 projektów z zakresu rewitalizacji społecznej, przestrzennej i gospodarczej. Część z nich została zrealizowana, bądź jest w trakcie realizacji. Obserwacja zjawisk kryzysowych na w/w obszarze doprowadziła do wniosku, że jego część, ograniczona ulicami: Żeromskiego, Jagiellońską, Słowackiego, Kilińskiego, Daszyńskiego, Matejki, Kościuszki, Strzelecką, stanowi zdecydowanie najbardziej zdegradowany społecznie obszar (z punktu widzenia w/w kryteriów), który wymaga podjęcia szczególnie intensywnych działań rewitalizacyjnych.

realizacja projektu

Wobec powyższego głównym przedmiotem zaktualizowanego programu rewitalizacji będzie: zawężenie terenu centrum miasta do w/w obszaru; generalnie zawężenie jest konieczne ze względu na wymóg ograniczenia terenu rewitalizowanego do 30% populacji miasta dokładne wyznaczenie granic obszaru potwierdzenie, że jest to obszar wymagający szczególnej interwencji (poprzez dokładną diagnozę) szczegółowe zaplanowanie działań naprawczych na tym obszarze. Sporządzenie LPR na lata 2013-2023 oraz Strategii rozwoju miasta na lata 2014-2024 były działaniami poprzedzającymi aktualizację obecnego LPR. Podstawą prac nad dokumentem LPR były: zebrane i przeanalizowane dane wtórne na temat sytuacji przestrzennej, społecznej i gospodarczej miasta liczne spotkania, dyskusje i konsultacje z władzami miasta, pracownikami Urzędu Miejskiego (UM) i podległych jednostek. Przed uchwaleniem Programu przez Radę Miejską, jego projekt został przekazany radnym w celu zaopiniowania i zgłoszenia ewentualnych propozycji korekt i uzupełnień. Z kolei w ramach prac nad Strategią: Opracowano szczegółowy Raport o stanie miasta Przeprowadzono badanie ankietowe na próbie około 1 tys. mieszkańców Przeprowadzono wywiady z przedstawicielami środowisk i grup społecznych oraz organizacji i instytucji z terenu miasta Przeprowadzono otwarte warsztaty strategiczne Wypracowano konkretne propozycje działań w ramach 4 tematycznych zespołów roboczych (z udziałem przedstawicieli mieszkańców). Przedmiotem obecnego projektu jest aktualizacja LPR. Zrealizowano już i planuje się następujące działania poprzedzające: 1) Faza przygotowawcza Powołanie Pełnomocnika Burmistrza ds. Rewitalizacji zarządzeniem Burmistrza z 31.12.2015 r. Powołanie przez Pełnomocnika Komitetu ds. Rewitalizacji, składającego się z pracowników UM i podległych jednostek (pomoc społeczna, kultura, sport, rekreacja), radnych, służb porządku i bezpieczeństwa, przedsiębiorców, przedstawicieli NGO, mieszkańców obszaru dysfunkcyjnego oraz specjalistów branżowych (budownictwo, drogownictwo, gospodarka przestrzenna) – najpóźniej we wrześniu 2016 r. Udział Burmistrza Chodzieży w unikatowych studiach podyplomowych „Rewitalizacja miast - organizacja i finansowanie”, organizowanych przez SGH w Warszawie i Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (XI 2015 – IX 2016). Celem studiów jest kształcenie wysokiej klasy koordynatorów i zarządców obszarów rewitalizacji o unikalnej wiedzy i umiejętnościach praktycznych kompleksowej odnowy obszarów zdegradowanych zgodnie z międzynarodowymi standardami Przeszkolenie członków Komitetu z zakresu problematyki rewitalizacji (obszerne kilkudniowe szkolenie) Utworzenie Biura Projektu, zlokalizowanego na nowym obszarze rewitalizowanym, jego szefem będzie w/w Pełnomocnik Burmistrza, który jednocześnie będzie Animatorem Projektu 2) Diagnoza Zaangażowanie eksperta zewnętrznego do prac diagnostycznych i planistycznych Przegląd realizacji zadań na obszarze centrum miasta w ramach LPR 2013-2023 ze szczególnym uwzględnieniem nowego obszaru do rewitalizacji – co udało się zrealizować, jakie problemy rozwiązać, jakie nowe problemy powstały na tym obszarze, jakie działania należy zmodyfikować Wyznaczenie granic oraz diagnoza nowego obszaru dysfunkcyjnego, będącego przedmiotem aktualizacji dokumentu – jakie problemy występują na tym obszarze, jakie rozwiązania zaproponować, aby w przyszłości im zapobiec, bądź zredukować Głównym celem zaktualizowanego LPR będzie wskazanie sposobów wyprowadzenia najbardziej dysfunkcyjnego obszaru miasta ze stanu dezintegracji struktury społecznej i przestrzenno-funkcjonalnej drogą eliminacji zjawisk i procesów, które spowodowały ten stan. W pierwszej kolejności zostanie dokonana weryfikacja zapisów projektów z obecnego LPR, dotyczących nowego obszaru rewitalizowanego. Są to projekty: 1.4. Rozbudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej, organizacja muzeum oraz rewitalizacja sąsiadującego parku: wybudowanie budynku „nowej” biblioteki na terenie istniejącego podwórza umieszczenie w obecnym budynku muzeum miejskiego (obecnie miasto nie ma muzeum) zmiana funkcji przylegającego parku, który obecnie jest zniszczony i właściwie niewykorzystany; dzięki modernizacji ma stać się miejscem plenerowych imprez kulturalnych, związanych z działalnością biblioteki (wystawy, spotkania autorskie, spotkania miłośników książek), ma spełniać również rolę „czytelni” na świeżym powietrzu 1.5. Rewitalizacja kamienic i domków tkaczy: remonty elewacji wymiana stolarki okiennej likwidacja wilgoci montaż kominów systemowych naprawa lub wymiana pokrycia dachowego 1.8. Poprawa infrastruktury drogowej w centrum Miasta wymiana nawierzchni modernizacja oświetlenia budowa i remonty chodników organizacja zieleni 1.13. Utworzenie Centrum Integracji Społecznej i Rodzinnej podejmowanie działań wychowawczych, diagnozowanie sytuacji rodzinnej dziecka, a także, jakości funkcjonowania rodziny w środowisku prowadzenie pracy środowiskowej prowadzenie konsultacji pedagogicznych i psychologicznych dla rodzin i dzieci prowadzenie profilaktyki i terapii z zakresu uzależnień dzieci i młodzieży i ich rodzin kształtowanie w rodzinach prawidłowych postaw wobec potrzeb psychicznych dzieci organizacja czasu wolnego dzieci wdrażanie dzieci i młodzieży do podejmowania czynności samoobsługowych i uczenie zaradności życiowej organizowanie różnorodnych zajęć 1.14. Mieszkania chronione – ich organizacja 1.16. Plac przy ul. Marcinkowskiego – realizacja zapisów zagospodarowania przestrzennego i budowa budynku usługowo-mieszkaniowego. Oczywiście, przewidywane jest formułowanie kolejnych propozycji działań naprawczych z bardzo dużym udziałem mieszkańców, zarówno na etapie diagnozowania problemów, jak i zbierania propozycji ich rozwiązywania.